תקנון רכישת חוגים

א. כללי

 1. אתר לרכישת חוגים בכתובת https://store.kidum.com/ (להלן: “האתר“) מופעל ומנוהל על ידי קידום ידע והשכלה בע”מ (להלן: “קידום” או “בעל האתר“).
 2. חוגי קידום בתחומים שונים, ניתנים לרכישה באתר או במוקד המכירות הייעודי של קידום בטלפון *2055 (להלן: “המוקד”).
 3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין קידום לבין המזמין חוג באתר או במוקד עבור עצמו ו/או עבור בנו ו/או בתו ו/או קטין אשר הוא נציגו על פי דין (להלן: “המזמין“) וכן יחול על המשתמש עבורו הוזמן הקורס על אף היותו קטין, בכפוף לאישור ההורה ו/או הנציג המזמין (להלן: “המשתמש“).
 4. תקנון זה יחול על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר, בכל כתובת בה יופעל.
 5. המזמין מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד קידום ו/או כל מי מטעמה בקשר לרכישת קורס באתר או במוקד ובקשר לשימוש באתר מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.
 6. המזמין מצהיר כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה בהתאם לדין עבור המשתמש.
 7. בעצם ביצוע ההזמנה הנך מסכים לתנאי תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של החברה, המופיעים באתר וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 8. מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות לקידום באמצעות הכתובת store@kidum.com.

ב. תנאים לביצוע רישום לאתר

 1. כתנאי לרכישת חוג, על המזמין למסור לידי קידום (בעת רכישה באתר באמצעות טופס ההזמנה המיועד לכך ובעת רכישה במוקד, בעת השיחה עם הנציג) את הפרטים הבאים, כשהם נכונים ומדוייקים.:
  • שם פרטי ושם משפחה של המשתמש.
  • שם פרטי ושם משפחה של המזמין.
  • מספר תעודת זהות ישראלי של המזמין ושל המשתמש.
  • פרטי ההתקשרות עם המזמין, הכוללים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני.
  • פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תתבצע הרכישה.
 2. יש לוודא טרם רכישת החוג וטרם כל פעילות מקוונת כי לרשות התלמיד מחשב/טאבלט/טלפון הכוללים קו אינטרנט, אוזניות או רמקולים שמישים ומצלמת וידאו. קידום אינה מספקת תמיכה או שירות הנוגעים לציוד המשתמש. תקלות או חוסרים הנוגעים לציוד התלמיד, לא יקנו זכאות לביטול מעבר לזכויות המפורטות בהסכם זה. תנאי להשתתפות בחוג הינו שימוש במצלמת הוידאו בכל שיעור, לכל הפחות בתחילתו.
 3. מובא בזאת לידיעתכם, כי חלק מהשיעורים מוקלטים ונשמרים בצורה מאובטחת בשרתי זום לטובת בקרה ושיפור השירות. ההקלטה כוללת קול ותמונה של משתתפי השיעור.
 4. הרישום לחוג מיועד לצרכים אישיים בלבד של המשתמש, וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בחוג ו/או בחלקים ממנו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
 5. מסירת כל הפרטים המנויים לעיל הינו תנאי לביצוע רישום לחוג. קידום שומרת על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.
 6. מסירת הפרטים המנויים בסעיף 9 נדרשת לצורך ביצוע הזמנה של החוג. לא חלה חובה כללית על פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע רישום לחוג ללא מסירתם.
 7. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 8. קידום רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לחוג הוא המחיר המפורסם באתר/המחיר שנמסר בשיחה עם המוקד בעת ביצוע הרישום על ידי המזמין (לעניין זה ביצוע רישום משמעו מילוי טופסי הרישום ו/או מסירת כל הפרטים הדרושים לביצועו כאשר הם מלאים ומדויקים).
 9. הפרסום באתר/השיחה עם נציג המכירות הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. וביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. הרישום ייחשב כי התקבל ע”י קידום רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. קידום שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.
 10. קידום תעשה שימוש בפרטים שתמסור במסגרת הרישום לאתר על מנת לשלוח לך עדכונים, פרסומים והצעות עבורך בפלטפורמות השונות כגון SMS/מייל/whatsup. באפשרותך להודיע בכל עת כי אין ברצונך להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה.
 11. מידע אישי אשר מסרת לקידום ואשר תמסור במהלך השימוש באתר ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של קידום – ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על קישור זה. באישורך על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה.

ג. ביצוע רישום והסדרת התשלום

 1. המזמין יבצע את הרישום בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, הכל על-פי טופס הרישום.
 2. המזמין יאשר קריאת התקנון.
 3. בעת ביצוע הרישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי לצורך השלמת הרישום.
 4. לאחר ביצוע הרישום תשלח למזמין הודעת דוא”ל לכתובת המייל שימסור המאשרת את ביצוע הרישום על ידי המזמין. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס.
 5. עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תתבצע העסקה.

ד. הקורס

 1. החוג הינו בנושא הנבחר על ידי המזמין.
 2. מספר המפגשים, משך כל מפגש ומועדיהם יהיה בהתאם לסוג החוג הנבחר וכפי שפורט באתר בעת הרישום גם אם הרישום בוצע באמצעות שיחה למוקד.
 3. קידום שומרת על זכותה להרחיב ו/או להוסיף על שירותי החוג ו/או לשנות ו/או לצמצם הכל בהתאם לשיקוליה המקצועיים.
 4. הרישום מותנה במינימום משתתפים. קידום שומרת על זכותה שלא לפתוח את החוג ו/או להפסיק לקיימו במקרה של ביטולים או לשנות את שעות הפעילות והרכב הקבוצה.
 5. אי כניסה למפגש ואי השתתפות, לא יקנו לתלמיד זכות להשלמת השיעור באופן פרטי. במקרה של חוג מקביל, תנסה קידום לסייע לתלמיד במציאת מפגש חלופי מתאים עבורו. האמור יחול גם במקרה בו הרישום בוצע לאחר שהחוג החל והתלמיד הפסיד שיעורים.
 6. הרישום לחוג הינו אישי לילד הרשום בלבד ורק הילד הרשום זכאי , להשתתף בפעילויות החוג.
 7. לא יינתנו זיכויים בגין איחורים ו/או אי השתתפות במפגשים או בגין השתתפות חלקית מכל סיבה שהיא.
 8. שיבוץ המורים לקורס, יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של קידום.

ד. ביטול

 1. המזמין רשאי לבטל עסקה, עד שני ימי עסקים לפני תחילת החוג ללא תשלום.
 2. הביטול יהיה באמצעות שליחת מייל לכתובת store@kidum.com או באמצעות שליחת הודעה בצ’ט העסקי של החברה בטלפון 052-5784824 הובא לידיעת המזמין, כי אם במועד בו נרכש החוג, לא נותרו שני ימי עסקים, לא תעמוד לו אפשרות ביטול זו.
 3. קידום שומרת על זכותה להפסיק פעילות של משתתף שהתנהגותו תפריע למהלך התקין של החוג ו/או אשר אינו מתאים מבחינה לימודית לקבוצה ו/או במקרה של התנהגות פוגענית כלפי המורה או מי מהתלמידים. בנסיבות אלה יינתן החזר יחסי בהתאם למועד הפסקת ההשתתפות.
 4. במקרה של בקשת ביטול שתתקבל לאחר שהתקיים שיעור אחד בלבד בחוג ובטרם התקיים השיעור השני, יבוטל החוג ללא כל דמי ביטול ומלוא התשלום יוחזר. מובהר כי במקרה של רישום לאחר שהחל החוג, השיעור הראשון הינו השיעור הראשון המתקיים בחוג לאחר מועד הרישום. למען הסר כל ספק, האמור יחול בין אם התלמיד השתתף בשיעור ובין אם לאו.
 5. במקרה של בקשה לביטול חוג שתתקבל ממועד השיעור השני ואילך, הביטול יהיה תקף החל מהחודש הקלנדרי העוקב לבקשת הביטול (בקשה אשר הוגשה במהלך חודש ינואר, תיכנס לתוקפה החל מחודש פברואר ואילך). לא יינתנו זיכויים בגין ביטול בדיעבד. אין החזרים כספיים על חצאי חודש או היעדרויות בודדות.

ה. אחריות ושיפוי

 1. קידום משתמשת בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
 2. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. קידום לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
 3. כמו כן, קידום לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.
 4. האחריות בגין אי קבלת הפרטים בנוגע לחוג אשר נשלחו על ידי קידום בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המשתמש, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.
 5. קידום לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת החוג באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי החוג, ו/או בעיה במהלך החוג אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.
 6. המזמין יפצה וישפה את קידום בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ו/או המשתמש.

ו. טיפול בתקלות

 1. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ז. בעלות וקניין רוחני

האתר, השיעורים, חומרי לימוד, לרבות אופן עיצוב האתר והשיעורים, קבצים גרפיים, איורים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, גרפיקה וכד’, הינם קניינה הבלעדי של קידום ו/או צדדים שלישיים אשר הרשו לקידום לעשות בהם שימוש, והשימוש מותר לקידום באופן בלעדי. המזמין ו/או המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, למכור חלקים מהחוג ו/או מהאתר, לתרגם, למסור לצדדים שלישיים, ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי לצורך החוג עצמו בלי קבלת הסכמת ואישור קידום מראש ובכתב.

ז. כללי

 1. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 2. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
 3. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
 4. בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.
 5. על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו תהייה סמכות לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.