תקנון הטבת משפחה

לתלמידי חוגי קידום אונליין

אוגוסט 2021

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

“עורך המבצע”/ קידום – קידום ידע והשכלה בע”מ (להלן: “קידום“).

“חוג” – חוג אונליין מבין מבחר החוגים הנמכרים באתר קידום אונליין בכתובת store.kidum.com (להלן: “אתר האונליין“) לא כולל מוצרים שאינם חוגים (כגון קורסי הכנה לבחינת האמי”ר/פסיכומטרי/בגרויות, שיעורי תגבור לבגרויות, ערכות וספרים).

“בן משפחה” – קרוב משפחה מקרבה ראשונה – אח, אחות, ילד, ילד או הורה.

 1. פרשנות
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 1. תוקף המבצע
  • ההטבה תינתן לנרשמים לחוגים החל מתאריך 9.8.2021 ועד לתאריך 31.12.2021 (להלן: “תקופת המבצע“).
 2. כללי
  • עורך המבצע שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או ההטבה ו/או המועדים ו/או כל עניין אחר הקשור במבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהודעה מראש תוך תיקון התקנון.
  • כל רישום אשר יבוצע במהלך תקופת המבצע יהיה כפוף לתנאי תקנון זה בלבד, ולא יהיה לה תוקף בקשר לכל מבצע אחר של קידום.
  • ההחלטות במסגרת המבצע, לרבות לעניין הזכאים להטבה על פיו, הנן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם העניין.
  • כתובתו של עורך המבצע לצורך שאלות ו/או הבהרות: מרכז עזריאלי חולון, רחוב הרוקמים 26 בניין B קומה 9.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • התקנון יפורסם באתר הבית. כמו כן, ניתן לקבל עותק מהתקנון בכתובתו של עורך המבצע וכן במוקד השירות של החברה.
 3. הזכאים להטבה
  • כל מי שרכש יותר מחוג אחד ו/או מספר בני משפחה אשר רכשו חוג אחד או יותר עבור כל אחד מהם, יהיו זכאים ליהנות מההטבה בהתאם לתנאי מבצע זה, הכל כמפורט ובכפוף לאמור בתקנון זה, ובלבד שעמדו בתנאים הבאים:
   • החוגים נרכשו במוקד המכירות של קידום. ההטבות לא יינתנו בעת רכישת חוגים באתר.
   • החוגים נרכשו באותו מועד ובמסגרת אותה עסקה. לא ניתן לבטל חוג שנרכש ולהירשם אליו מחדש במסגרת מבצע זה.
   • התשלום עבור כל החוגים לגביהם ניתנת ההטבה בוצע באותו אמצעי תשלום.
   • המשתתף (או הוריו, ככל שהתלמיד קטין) חתם על חוזה הרשמה כמקובל אצל קידום והסדיר את התשלום עבור לימודיו באופן מלא, עבור כל אחד מהחוגים.
   • אף אחד מהחוגים לא בוטל לפני קיום השיעור השני בחוג.
  • מובהר, כי ההטבה אינה חלה במקרה של בני משפחה שאינם עונים להגדרה דלעיל (כגון בני דודים וכד’) או לחברים הנרשמים יחדיו, גם אם הרישום בוצע באותה עת ובאותו כרטיס אשראי.
  • במקרה של הטבה אשר ניתנה בניגוד לתנאי תקנון זה עקב טעות או הטעיה מצד הנרשמים, קידום תהייה זכאית לבטל את ההטבה אף באופן רטרואקטיבי ולקבל תשלום ו/או לקזז את הסכומים המגיעים לה מכל סכום אשר יגיע לנרשמים.
 4. ההטבה ומימושה
  • בגין רכישה במוקד המכירות של שני חוגים עבור אותו תלמיד, או שני חוגים עבור שני בני משפחה כהגדרתם לעיל, תינתן הנחה בגובה 5% עבור כל אחד מהחוגים, למשך כל תקופת החוג.
  • בגין רכישת שלושה חוגים או יותר במוקד המכירות, עבור אותו תלמיד או עבור מספר בני משפחה כהגדרתם לעיל, תינתן הנחה בגובה 10% עבור כל אחד מהחוגים, למשך כל תקופת החוג.
  • מובהר, כי בעת רכישת יותר משני חוגים באתר, לא תינתן כל הנחה גם אם הרכישה עומדת ביתר תנאי מבצע זה.
  • לא ניתן להמיר הטבה זו להטבה אחרת או לשווה כסף או לרכז את ההנחה ביחס באחד החוגים.
 5. איסור השתתפות ,היעדר אחריות, הודעות
  • עובדי קידום ידע והשכלה בע”מ הרשומים ולומדים בעצמם בחוגים אינם רשאים להשתתף במבצע.
  • כל הודעה מטעם קידום ביחס למבצע תועבר בהודעות או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של עורך המבצע או בכל אמצעי אחר העומד לרשות קידום, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של קידום.
  • לבית המשפט בתל אביב תהייה סמכות שיפוט לעניין המבצע ו/או תקנון זה, שיידון על פי הדין החל במדינת ישראל בלבד.
  • עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, חסרון כיס וכל טענה אחרת בגין הליך המבצע וכל עניין הכרוך בהשתתפות בו ו/או במימוש הפרסים ו/או בגין כל נזק ו/או טענה בדבר נזק או אי שביעות רצון בקשר עם המבצע ו/או הפרסים ומימושם ו/או אי-מימושם. המשתתפים במבצע מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה בכל עניין שהוא כלפי קידום ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע.

 

בהצלחה!