הסכם לרכישת ערכת למידה עצמית

אלה פרטי ההתקשרות בין  קידום ידע והשכלה בע”מ (להלן: “קידום”) לבין הרוכש.

 כללי

  • אתר לרכישת ערכה בכתובת https://store.kidum.com/ מופעל ומנוהל על ידי קידום ידע והשכלה בע”מ (להלן: “קידום” או “בעל האתר”).
  • באתר זה ניתן לרכוש ערכה ללמידה עצמית לקראת המבחן האנליטי במערכת מר”ב לשנת 2022 (להלן: “הערכה האנליטית”).
  • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין קידום לבין מזמין הערכה (להלן: “המזמין”) וכן יחול על המשתמש עבורו הוזמן הקורס גם ככל שהמזמין אינו המשתמש (להלן: “המשתמש”).
  • תקנון זה יחול על המזמינים ו/או המשתמשים באתר, בכל כתובת בה יופעל.
  • המזמין/משתמש מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד קידום ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.
  • המזמין מצהיר כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין עבור המשתמש.
  • מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות לקידום באמצעות הכתובת ckl@kidum.com.
 1. תנאים לביצוע הזמנה
  • כתנאי לביצוע הזמנה דרך האתר, על המזמין למסור לידי קידום באמצעות טופס ההזמנה המיועד לכך את הפרטים הבאים, כשהם נכונים ומדוייקים.:
   • שם פרטי ושם משפחה של המשתמש.
   • שם פרטי ושם משפחה של המזמין.
   • מספר תעודת זהות ישראלי של המזמין ושל המשתמש.
   • פרטי ההתקשרות עם המזמין, הכוללים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני.
   • פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תתבצע הרכישה.
  • מובא בזאת לידיעת המשתמש כי תנאי לשימוש בערכה, הינה מכשיר מתאים (מחשב/טאבלט/טלפון חכם) וקו אינטרנט תקין. קידום אינה מספקת תמיכה או שירות הנוגעים לציוד המשתמש.
  • רכישת הערכה מיועדת לצרכים אישיים בלבד של המשתמש, וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בערכה ו/או בחלקים ממנה שימוש מסחרי מכל סוג שהוא ו/או להעבירה לאחר.
  • מסירת כל הפרטים המנויים לעיל הינו תנאי לביצוע רכישת הערכה. קידום שומרת על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.
  • מסירת הפרטים המנויים בסעיף 2.1 נדרשת לצורך ביצוע הזמנה של הערכה. לא חלה חובה כללית על פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע רכישת ערכה ללא מסירתם.
  • המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.
  • קידום רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרכישת הערכה הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע העסקה על ידי המזמין (לעניין זה ביצוע עסקה משמעו מילוי טופסי הרישום ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועה לרבות הסדרת התשלום).
  • הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. וביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. הרישום ייחשב כי התקבל ע”י קידום רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. קידום שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.
  • קידום תעשה שימוש בפרטים שתמסור במסגרת הרישום לאתר על מנת לשלוח לך עדכונים, פרסומים והצעות עבורך בפלטפורמות השונות כגון SMS/מייל/whatsup. באפשרותך להודיע בכל עת כי אין ברצונך להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה.
  • מידע אישי אשר מסרת לקידום ואשר תמסור במהלך השימוש באתר ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של קידום – ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על הקישור (לחץ כאן). באישורך על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה.
 2. ביצוע רישום והסדרת התשלום
  • המזמין יבצע את הרישום בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, הכל על-פי טופס הרישום.
  • המזמין יאשר קריאת התקנון.
  • בעת ביצוע הרישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי לצורך השלמת הרישום.
  • לאחר ביצוע הרישום תשלח למזמין הודעת דוא”ל לכתובת המייל שימסור המאשרת את ביצוע הרישום על ידי המזמין. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס.
  • עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תתבצע העסקה.
  • עם קבלת קוד הגישה לאתר אין אפשרות לביטול העסקה.
 1. מבנה הערכה:

רוכש הערכה יקבל קוד גישה דיגיטלי המאפשר לו שימוש בחומרים הבאים הנמצאים באתר קידום בחלקים הנגישים לרוכשי הערכה האנליטית:

 • הסבר על הערכה והמלצות ללמידה נכונה.
 • ספר בחינות וספר תרגול בפורמט דיגיטלי לשם הכנה לבחינה.
 • 14 סרטוני שיעור מוקלטים.
 1. שימוש באתר האינטרנט
  • השימוש באתר קידום מותנה ברישום ואישור אלקטרוני של התלמיד כי הוא קרא הסכם זה ואישר אותו.
  • הלימוד באמצעות אתר קידום מתחיל מיידית עם קבלת קוד הגישה לאתר קידום, ומסתיים במועד הבחינה.
 2. הדפסת הספרים הדיגיטליים
  • הספרים המסופקים בערכה הינם דיגיטליים ואינם ניתנים להדפסה על ידי המזמין/המשתמש.
  • משתמש המעוניין להדפיס את הספרים יוכל לעשות כן באמצעות פנייה לאתר co.il המופעל על ידי חברת עותקים.
  • הזכות להדפיס ספרים הינה זכות אישית לרוכשי הערכה בלבד ואין להעבירה לאחר.
  • מובא לידיעת המשתמש, כי התקשרות עם חברת עותקים לשם הדפסת ספרים הינה בין המשתמש לבין חברת עותקים וקידום אינה צד לה ואינה אחראית לאספקת השירותים על ידי חברת עותקים.
 1. רישום לבחינה:
  • הרישום לבחינה הינו באחריות רוכש הערכה ואינו כלול בערכה או במחירה. על הרוכש לדאוג להירשם בעצמו לבחינה במועד.
  • רכישת הערכה אינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו של הרוכש לבחינה כאמור לעיל.
  • קידום אינה אחראית בכל הנוגע לקיום הבחינה, מועדיה ועדכון בדבר מתכונת הבחינה ככל שתשתנה.
 2. אחריות ושיפוי
  • קידום משתמשת בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
  • לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. קידום לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
  • כמו כן, קידום לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.
  • קידום לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת הערכה באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי קוד הגישה, ו/או בעיה במהלך השימוש בערכה אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.
  • המזמין יפצה וישפה את קידום בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ו/או המשתמש.
 1. טיפול בתקלות
  • בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שפעולות אלה לא יפריעו למהלך הלמידה התקין לקראת הבחינה.
 1. בעלות וקניין רוחני
  • האתר, השיעורים, חומרי לימוד, לרבות אופן עיצוב האתר והשיעורים, קבצים גרפיים, איורים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, גרפיקה וכד’, הינם קניינה הבלעדי של קידום ו/או צדדים שלישיים אשר הרשו לקידום לעשות בהם שימוש, והשימוש מותר לקידום באופן בלעדי. המזמין ו/או המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, למכור חלקים מהערכה ו/או מהאתר, לתרגם, למסור לצדדים שלישיים, ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי לצורך הלמידה של השתמש עצמו בלי קבלת הסכמת ואישור קידום מראש ובכתב.
 1. התקנון
  • כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
  • כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
  • בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.
  • על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו תהייה סמכות לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
 2. הסכם זה הינו אישי עבור המשתמש ואינו ניתן להעברה.

בכל בירור, שאלה או תלונה ניתן לפנות לכתובת הדוא”ל ckl@kidum.com.

בברכה, קידום ידע והשכלה בע”מ, ח.פ. 51-573407-7-3