תקנון מבצע חבר מביא חבר

לתלמידי חוגי קידום אונליין

אוגוסט 2021

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

“עורך המבצע”/ קידום – קידום ידע והשכלה בע”מ (להלן: “קידום“).

“חוג” – חוג אונליין מבין מבחר החוגים הנמכרים באתר קידום אונליין בכתובת store.kidum.com (להלן: “אתר האונליין“) לא כולל מוצרים שאינם חוגים (כגון קורסי הכנה לבחינת האמי”ר/פסיכומטרי וספרים).

“תלמיד בחוגי קידום” – תלמיד אשר במהלך תקופת המבצע משתתף בחוג שעורכת קידום מבין החוגים המפורסמים באתר האונליין.

“משתתף” – משתתף במבצע הוא כל תלמיד בחוגי קידום אשר העביר פרטים במערכת באמצעות הלינק הייעודי שהועבר לו על ידי קידום.

 1. פרשנות
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 1. תוקף המבצע
  • המבצע תקף לגבי הרשמות, כהגדרתן להלן, אשר יבוצעו בעקבות פרטים שמסר משתתף מיום 18.8.2021 ועד ליום 31.12.2021 (להלן: “תקופת המבצע“).
 2. כללי
  • עורך המבצע שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או ההטבה ו/או המועדים ו/או כל עניין אחר הקשור במבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהודעה מראש תוך תיקון התקנון.
  • כל המלצה אשר תובא לאחר מועד תחילת המבצע תהייה כפופה לתנאי תקנון זה בלבד, ולא יהיה לה תוקף בקשר לכל מבצע אחר של קידום.
  • ההחלטות במסגרת המבצע, לרבות לעניין הזוכים בפרסים, הנן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם העניין.
  • ידוע למשתתפים, כי בהזנת פרטים ללינק שקיבלו, יש משום הסכמה לתנאי תקנון זה.
  • כתובתו של עורך המבצע לצורך שאלות ו/או הבהרות: מרכז עזריאלי חולון, רחוב הרוקמים 26 בניין B קומה 9.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • התקנון יפורסם באתר הבית וכן בלינק שישלח. כמו כן, ניתן לקבל עותק מהתקנון בכתובתו של עורך המבצע וכן במוקד השירות של החברה.
 3. המשתתפים
  • רשאים להשתתף כל תלמיד בחוגי קידום העומדים בתנאים הבאים בתוך תקופת המבצע:
   • בעת מסירת ההמלצה המשתתף לומד בחוג כהגדרתו לעיל בקידום.
   • המשתתף (או הוריו, ככל שהתלמיד קטין) חתם על חוזה הרשמה כמקובל אצל קידום והסדיר את התשלום עבור לימודיו באופן מלא.
 1. המלצה אישית
  • במסגרת המבצע מוזמנים המשתתפים להיכנס ללינק שקיבלו ולמלא פרטים של תלמיד מומלץ לרישום לחוג.
  • העברת פרטים בלינק המקושר שמסר המשתתף תיכלל במבצע בהתקיים כל התנאים הבאים, במצטבר:
   • מסירת פרטים מלאים (שם פרטי, שם משפחה וטלפון) בקישור שקיבל המשתתף במהלך תקופת המבצע.
   • רישום של התלמיד המומלץ לחוג, במהלך תקופת המבצע.
   • התלמיד המומלץ חתם (לקטינים – באמצעות הוריו) על חוזה הרשמה.
   • הסדרת מלוא התשלום על פי חוזה ההרשמה על ידי התלמיד המומלץ, לשביעות רצונה של קידום.
   • תחילת לימודים בחוג וכן כי התלמיד המומלץ לא ביטל השתתפותו בחוג לפני תום המפגש השני.
   • במידה והתשלום מתבצע במועד דחוי, קבלת ההטבה תידחה עד מועד פירעון התשלום הראשון של התשלום לכל הפחות.
   • לא התקיים אף תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף 3 להלן.
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, מובהר כי המלצה אישית לא תיכלל במבצע, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • התלמיד המומלץ נועץ עם נציגי קידום במהלך חצי השנה שקדמה להמלצה שניתנה לגביו בקשר לחוג אליו נרשם בפועל.
   • פרטי התלמיד המומלץ התקבלו כבר קודם לכן במהלך תקופת המבצע, ממשתתף אחר.
   • התלמיד המומלץ כבר לומד באחד מחוגי קידום טרם קבלת ההמלצה.
 1. הפרס
  • עבור כל המלצה אישית של תלמיד ממליץ אשר כלולה במבצע והנחשבת כמזכה על פי תקנון זה, התלמיד הממליץ יהיה זכאי לגיפט קארד מסוג סופר שובר באתר BUYME בשווי 100 ₪ לטעינה ושימוש במגוון בתי עסק;
  • זהות מפיק הפרס תיקבע על ידי קידום באופן בלעדי, והיא תהייה רשאית לשנות את זהותו עד למועד הענקת הפרס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • קידום אינה מתחייבת על סוגי השוברים הניתנים לרכישה בשובר ו/או למספר ומגוון בתי העסק שאצלם ניתן לממש את הפרס. התנאים למימוש הפרס ייקבעו על ידי מפיק הפרס ולקידום אין כל אחריות בעניין זה.
  • מובהר כי הפרס הינו אישי לתלמיד הממליץ.
  • לא ניתן להמיר את הפרס לפרס אחר או להחזר כספי.
 2. מועד בדיקת הזכאות ומסירת הפרסים
  • קידום תעקוב אחר כל המלצה שמסר משתתף. עם התמלאות כלל התנאים הנזכרים בסעיף 6 לעיל, תעמוד לזכות המשתתף הזכות לקבלת הפרס, שיוענק עד 21 ימים לאחר התמלאות תנאי סעיף 6 לעיל (או במועד מוקדם יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קידום).
  • הפרס ישלח באמצעות הודעה הכוללת קישור למספר הטלפון הנייד של המשתתף.
 3. איסור השתתפות ,היעדר אחריות, הודעות
  • עובדי קידום ידע והשכלה בע”מ הרשומים ולומדים בעצמם בחוגים אינם רשאים להשתתף במבצע.
  • כל הודעה מטעם קידום ביחס למבצע תועבר בהודעות או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של עורך המבצע או בכל אמצעי אחר העומד לרשות קידום, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של קידום.
  • לבית המשפט בתל אביב תהייה סמכות שיפוט לעניין המבצע ו/או תקנון זה, שיידון על פי הדין החל במדינת ישראל בלבד.
  • עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, חסרון כיס וכל טענה אחרת בגין הליך המבצע וכל עניין הכרוך בהשתתפות בו ו/או במימוש הפרסים ו/או בגין כל נזק ו/או טענה בדבר נזק או אי שביעות רצון בקשר עם המבצע ו/או הפרסים ומימושם ו/או אי-מימושם. המשתתפים במבצע מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה בכל עניין שהוא כלפי קידום ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע.

 

בהצלחה!